Internal bank fraud as a category of operational risk

Internal bank fraud as a category of operational risk

 

Edward Wiszniowski

 

Keywords: bank crime, internal fraud, operational risk, creative accounting

 

Summary: Internal bank fraud is classified as one of the seven categories of operational risk. Even though the scale of these phenomena is marginal and their frequency incidental, internal frauds cannot be underestimated because if they emerge as an extreme event, they may cause an economic shock resulting in far-reaching financial consequences. Because of the short period of time since the implementation of the Capital Requirements Directive, Polish banks measure operational risk using simplified methods. This does not simplify or favour the disclosure of detailed information on operational risk incurred, including the disclosure of losses caused by internal fraud. The aim of this publication is to place the risk of internal fraud within the operational risk and to indicate the potential consequences of its threat. Accompanying illustrations based on examples explain mechanisms of the unlawful actions.

 

References: 

Bank of Japan, Results of the 2007 Operational Risk Data Collection Exercise.

Barclays, Risk Management 2008. Barclays Annual Report, London 2009.

BCBS, Enhancing Banking Transparency, Basel Committee on Banking Supervision, Basel 1998.

BIS, Results from the 2008 Loss Data Collection Exercise for Operational Risk, Bank for International Settlements, Basel 2009.

CRD 2006/48, Directive 2006/48/EC of The European Parliament and of The Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions, OJ EU L177.30.06.2006.

Guardian 2009, www.guardian.co.uk, accessed: 10.08.2010.

Górniok, O., Kodeks karny. Komentarz [Criminal Law. Commentary]. LexisNexis, Warszawa 2008.

GW (2005), Zarząd Banku Staropolskiego oskarżony o 560 mln zł strat [Staropolski Bank Management Board Accused of Causing PLN 560 Million Loss]. „Gazeta Wyborcza”, 03.10.2005. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,61085,2949293.html.

Heffernan, S., Nowoczesna bankowość [Modern Banking], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

IA 06/21/10, Komunikat Prasowy nr 10/10 Prokuratury w Jelenie Górze z dnia 29.06.2010 [Press Release no. 10/10 from the Prosecutors in Jelenia Góra dated 29/06/2010]. www.zgorzelec.info/_bypase/news_file.php?id=306&save, accessed: 30.07.2010.

Jajuga K. (ed.), Zarządzanie ryzykiem [RiskManagement]. PWN, Warszawa 2007.

Jaworski, W. L., Zawadzka, Z., Bankowość [Banking], POLTEXT, Warszawa 2005.

Karmańska, Ryzyko w rachunkowości [Risk in Accounting]. DIFIN, Warszawa 2008.

KNB, Komunikat Komisji Nadzoru Bankowego z 06.09.2006 r. [Communication Release from the Commission for Banking Supervision dated 06/09/2006]. KNB, Warszawa 2006.

KNF, Raport o sytuacji banków w 2010 r.[ Report on the banking situation in 2010]. KNF, Warszawa 2010.

KNF, BION w bankach - mapa klas ryzyka i ich definicje [BION in banks - map of crisis classes and their definitions]. KNF, Warszawa 2011.

KNF 385/2008, Uchwała Nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu [Resolution No. 385/2008 of the Financial Supervision Authority of 17 December 2008, regarding detailed rules and publication of information by the banks with reference to qualitative and quantitative information concerning capital adequacy and scope of information that is subject to disclosure]. Dz. Urz. KNF Nr 8 poz. 39 ze zm.

Knight F.H., Risk, Uncertainty, and Profit. Hart, Schaffner & Marx, 1921, www.econlib.org/library/Knight/knRUPCover.html, accessed: 30.03.2010.

K.K., Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny [Act of 6 June, 1997, Penal Code]. Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.

KP Legnica (2010), www.legnica.policja.gov.pl/www/index.cgi?strona=10-07-27b&numer=42

Madoff, www.madoff.com, accessed: 17.08.2010.

Marcinkowska, M., Standardy kapitałowe banków, [Capital Standards for Banks]. Regan Press, Gdańsk 2009.

MSR/MSSF, Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady [Commission Regulation (EC) No. 1126/2008 of 3 November 2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and Council]. Dz. Urz. UEL 2008.320.1.

Prawo bankowe, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe [Act of August 29, 1997, Banking Law]. tekst jedn. Dz. U. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.

PWC, Badanie przestępczości gospodarczej. Nadużycia w czasach kryzysu. Polska 2009. [Investigating Economic Crime. Abuses in Times of Crisis. Poland 2009], Global Price Warterhouse Coopers 2009.

Rekomendacja M, Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach [ M’ Recommendation on the Operational Risk Management in Banks]. Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2004.

Santander, Risk Management 2009. Annual Report 2009, Madrid 2010.

Sprawozdanie KNF, Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego w 2009 roku [Report on the Activities of the Committee on Banking Supervision], Warszawa 2010.

Sutherland, E. H., White-Collar Criminality, “American Sociological Review”, Vol. 5, 1940.

Sygit, B., Zagadnienia ogólne prawa karnego [General Issues of Criminal Law]. LexisNexis, Warszawa 2007.

Świderska, G., Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych [Influence of the Scope of Disclosures on the Improvement of the Investor Protection and the Competitive Position of the Issuers of Ssecurities]. SGH, Warszawa 2010.

Tavares, C., Thomas, G., Crime and Criminal Justice, Statistic [in:] Focus, Eurostat 36/2009. Wiszniowski, E., Badanie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie przy wykorzystaniu informacji z systemu rachunkowości [Examining Mortgage Secured Credit Exposures Using Information from the Accounting System]. SKwP, Warszawa 2009. Wójcik, J. W., Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne.

[Frauds. Criminology and Forensic Issues]. Wydawnictwo JWW, Warszawa 2008. www.policja.pl, accessed: 30.07.2010. www.gazetamyszkowska.pl, accessed: 16.08.2010. www.cba.gov.pl, accessed: 20.08.2010.

 

 

Download PDF

Read 1184 times Last modified on Thursday, 27 February 2014 10:40