2/1996

INAUGURAL LECTURE
FOR OPENNING THE ACADEMIC YEAR
1994/1995

Bogusław Fiedor

ECOLOGICAL ASPECTS OF ECONOMIC RELATIONSHIPS BETWEEN POLAND AND EUROPEAN UNION

ARTICLES

Jerzy Rymarczyk

MODIFICATION OF PROTECTIVE INSTRUMENTS IN INTERNATIONAL TRADE AS A RESULT OF THE URUGUAY ROUND - GATT

St. Czaja B. Fiedor A. Graczyk

THE LINKAGES BETWEEN TRADE AND ENVIRONMENT. A CASE OF POLAND

Jerzy Czupiał
Jolanta Żelezik

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND

B. Klimczak B. Borkowska A. Matysiak G. Wrzeszcz-Kamińska

MICROECONOMIC PHENOMENA ACCOMPANYING THE PRIVATIZATION PROCESS OF STATE-OWNED ENTERPRISES (RESULTS OF RESEARCH OF 1990-1993)

Aniela Styś

STRATEGIC MARKET PLANNINGAND THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION'S ACTIVITY

Paweł Dittmann

SALES FORECASTING IN A TELECOMUNICATION COMPANY

A. Małachowski
E. Niedzielska

NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS THE CHALLENGES FOR THE CONTEMPORARY CIVILISATION

Adam Nowicki
Jacek Unold

COMPUTER REPRESENTATION OF THE INFORMATION SYSTEM FOR THE HOUSING SECTOR

Bożena Baborska

THE FATE OF STATE OWNED FARMS IN POLAND

Marian Kachniarz

AGROTOURISM AS AN ELEMENT OF RURAL AREAS DEVELOPEMENT STRATEGY FOR THE SUDETY MOUNTAINS

R. Antoniewicz
Wł. Bukietyński 
A. Misztal

ON A JUST DISTRIBUTION WITH PREFERENCES

REVIEWS AND NOTES

Andrzej Baborski (ed.): EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE A SZTUCZNA INTELIGENCJA [EFFECTIVE MANAGEMENT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE]. Wrocław 1994. (Henryk Sroka)

Zygmunt Bartosik, Bogumił Bernaś, Stanisław Forlicz, Andrzej Kaleta: ZMIANY STRUKTURALNE W PRZEMYŚLE POLSKI - SPOJRZENIE PROSPEKTYWNE [STRUCTURAL CHANGES IN POLISH INDUSTRY - A PROSPECTIVE VIEW]. Wrocław 1994. (Ryszard Broszkiewicz)

Krzysztof Jajuga (ed.): EKONOMETRYCZNA ANALIZA PROBLEMÓW EKONOMICZNYCH [ECONOMETRIC ANALYSIS OF ECONOMIC PROBLEM]. Wrocław 1994. (Teodor Kulawczuk)

Danuta Misińska: PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI [THE ELEMENTS OF ACCOUNTING]. Warszawa 1994. (Kazimierz Sawicki)

Edward Nowak: DECYZYJNE RACHUNKI KOSZTÓW. (KALKULACJA MENEDŻERA) [DECISIONAL COST ACCOUNT (MANAGER'S CALCULATION)]. Warszawa 1994. (Kazimierz Zając)

Stanisław Nowosielski: PODSTAWY KONTROLINGU W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ [THE ELEMENTS OF CONTROLLING IN PRODUCTION MANAGEMENT]. Wrocław 1994. (Adam Starostecki)

Stanisława Ostasiewicz Wanda Ronka-Chmielowiec: RACHUNEK UBEZPIECZENIOWY [INSURANCE ACCOUNT]. Wrocław 1994. (Tadeusz Stanisz)

Andrzej Rapacz: PODSTAWY EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA [THE ELEMENTS OF ECONOMY IN A TOURIST ENTERPRISE]. Wrocław 1994. (Władysław Włodzimierz Gaworecki)

Jerzy Sokołowski: STRATEGIA PODATKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA. JAK ZMNIEJSZYĆ OBCIĄŻENIA PODATKOWE [TAX STRATEGY OF AN ENTERPRISE. HOW TO DECREASE TAX BURDENS]. Wrocław 1994. (Ryszard Wierzba)

THE WROCŁAW SCHOOL OF ECONOMIC POLICY IN MARKET ECONOMY (Janusz Kroszel)

Stefan Wrzosek: OCENA EFEKTYWNOŚCI RZECZOWYCH INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW [THE APPRAISAL OF THE EFFECTIVENESS OF MATERIAL INVESTMENTS OF ENTERPRISES]. Wrocław 1994. (Lesław Martan)

HABILITATION MONOGRAPHS 1994-1995
(summaries)

LIST OF PUBLICATIONS BY THE ACADEMIC STAFF OF THE WROCŁAW ACADEMY OF ECONOMICS 1994-1995

Read 1599 times